Høringssvar fra Danske Universiteter

Danske Universiteter udarbejder løbende høringssvar til myndigheder, institutioner mv. på baggrund af individuelle høringssvar fra universiteterne.


Seneste høringssvar

24.03.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse)

09.02.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

23.11.2016 Høringsvar over udkast til lovforslag om videnskabelig uredelighed m.v.

22.11.2016 Høring over udkast til forslag til lov om Danmarks Frie Forskningsfond

23.09.2016 Høring over udkast til forslag til lov om adgangsregulering

23.09.2016 Høring over udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser og forskellige andre love

19.08.2016 Høring vedr. fase 2 af Uddannelseszoom

10.06.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om prøver ved erhvervsrettede videregående uddannelser, udkast til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannesler og professionsbacheloruddannelser

10.06.2016 Høring over udkast til en række bekendtgørelser - opfølgning på ændring af universitetsloven

29.01.2016 Indspil til nyt bevillingssystem

11.01.2016 Høring over udkast til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

17.12.2015 Høring over udkast til bacheloradgangsbekendtgørelsen

27.11.2015 Høring om ændring af fondsbeskatningsloven m.m.

09.06.2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen)

18.05.2015 Høring over vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelser

05.03.2015 Høring over bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelser samt andre ændringsbekendtgørelser

30.01.2015 International uddannelsesbekendtgørelse

30.01.2015 Høring over talentbekendtgørelse og andre bekendtgørelser

13.01.2015 Ændring af SU-loven

26.11.2014 Høring over bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

20.11.2014 Høring vedrørende overgangsordning for supplering

31.10.2014 Lov om akkreditering

16.10.2014 Reform af international rekruttering

03.10.2014 Ændring af universitetsloven m.fl. (Gennemsigtighed)

30.09.2014 Universities Denmark's response to the public consultation on Science 2.0: science in transition

02.09.2014 Ændring af adgangsbekendtgørelser (studieaktivitet)

01.07.2014 Kommissionens meddelelse om "Research and innovation as sources of renewed growth"

16.06.2014 Høring om ny dansk kodeks for integritet i forskning

04.06.2014 Høring over ny SU-bekendtgørelse og ændring af SPS-bekendtgørelse

03.06.2014 Høring over ændringsbekendtgørelser om udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende

28.03.2014 Udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020

27.03.2014 Lov om befordringsrabat til studerende ved de videregående uddannelser

27.02.2014 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne

28.01.2014 Høring over forslag til lov om ændring af universitetsloven m. fl.

08.01.2014 Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven)

20.11.2013 Høringssvar om Innovationsfonden

11.11.2013 Studiefremdrift (professionsuddannelser)

11.11.2013 Studiefremdrift (universitetslov)

05.11.2013 Lov om ophavsret

22.10.2013 Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om erhvervsfremme

10.10.2013 Høring om rapporten 'Registerforskning - Nye muligheder og nye udfordringer'

04.10.2013 Evaluering af erhvervsakademistrukturen

16.09.2013 Handlingsplanen for styrket internationalisering af de videregående uddannelser

04.09.2013 Udkast til regionalfondsprogram og socialfondsprogram i Danmark

26.08.2013 Høring over forslag til justering af tilskudsprincip i forhold til international mobilitet.

22.08.2013 Høring over 'vejledning til uddannelsesakkreditering af nye uddannelser og udbud' samt 'vejledning til eksisterende uddannelser og udbud'

20.08.2013 Høringssvar til lovforslag vedrørende de Europæiske partnerskaber under Horizon 2020

13.08.2013 Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og forslag til lov om ændring af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)

25.06.2013 Høring omkring oprettelsen af titler til tværfaglige kandidatuddannelser (cand.san. og cand.tech.)

17.06.2013 Udkast til vejledning om institutionsakkreditering

17.06.2013 Udkast til bekendtgørelse om akkreditering

07.06.2013 Principper for plan for institutionsakkreditering

06.06.2013 Høring over bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelse

16.05.2013 Høring over udkast til bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

15.05.2013 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven m.fl.

15.05.2013 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven m.fl.

02.05.2013 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

04.02.2013 Høringssvar over udkast til nye adgangsbekendtgørelser til bachelor- og kandidatuddannelser

04.02.2013 Høringssvar over nyt udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

01.02.2013 Høringsvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v

30.01.2013 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

30.01.2013 Høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af de gymnasiale uddannelseslove

18.01.2013 Høringssvar over slutrapporten fra Arbejdskomitéen for Nordic Master

16.01.2013 Bidrag til national handlingsplan for "Open Government 2013"

04.01.2013 Høring over EU-Kommissionens meddelelse: ”Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes”

14.12.2012 Ændring af bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse. M.fl.

06.12.2012 Høringssvar over ny SU-bekendtgørelse

05.12.2012 Høringssvar vedr. udkast til ændring af SU-loven

03.12.2012 Høring over ny lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

16.11.2012 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ophavsret

05.11.2012 Supplerende høring vedr. bestemmelser om tjenestemænd

05.11.2012 Udkast til ny bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne

01.11.2012 Høring om placering af nye innovationscentre

19.10.2012 Ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelse

16.10.2012 Ændring af bekendtgørelse om de musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

09.10.2012 Forslag til et EU-initiativ vedr. ”Den Europæiske Kulturhovedstad” 2020-2033

08.10.2012 Ankenævnte for Uddannelsesstøtteordninger

14.09.2012 Ny læreruddannelse

14.09.2012 EU-Kommissionens direktivforslag om kollektiv forvaltning og beslægtede rettigheder

29.08.2012 Plads til talenterne

08.08.2012 Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

08.08.2012 Høring om udkast til ny bekendtgørelse for Statens Scenekunst

27.07.2012 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om børne- og ungeydelse

27.07.2012 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

05.07.2012 Høring fra Kommissionen om "kvalitetsramme for praktikophold"

12.06.2012 Udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen

30.05.2012 Eksamensbekendtgørelsen (erhvervsrettede videregående uddannelser)

30.05.2012 Udkast til eksamensbekendtgørelse (universitetsuddannelserne)

25.04.2012 Høring af turnusplan for akkreditering af eksisterende uddannelser 2013-2016

20.04.2012 Høringssvar vedr. udkast til Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde

16.03.2012 Høring over udkast til forslag om lov om etablering af Institut for Menneskerettigheder

28.02.2012 Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet ”Europa for Borgerne”

15.02.2012 Lov om internationalt udviklingssamarbejde

13.02.2012 Ændring af lov om ferie

10.02.2012 ACE Denmark’s vejledning for nye uddannelser til udbud i udlandet

07.02.2012 Vejledning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser

30.01.2012 Ændring af uddannelsesbekendtgørelsen

24.01.2012 Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

16.01.2012 Akkreditering af eksisterende Erasmus-Mundus uddannelser

11.01.2012 Ændring af direktiv 2005/36/ET

10.01.2012 Horizon 2020

09.01.2012 Revideret direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger

05.01.2012 Adgangsbekendtgørelser til bachelor- og kandidatuddannelser

04.01.2012 Bukarest ministerkommuniké

14.12.2011 Erasmus for All

12.12.2011 Tilskud og revision mv. ved universiteterne

09.12.2011 Bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb

06.12.2011 Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

05.12.2011 Revision af børne- og ungeydelsen

17.11.2011 Bekendtgørelse om brandsyn

14.11.2011 Ny ansættelsesbekendtgørelse

26.10.2011 Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

03.10.2011 Analyse af behov for professionsmasteruddannelser

15.08.2011 Udkast til ramme for analyse af behov og relevans af professionsmasteruddannelser

15.06.2011 Bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedfaglige kandidatuddannelse

09.06.2011 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

19.05.2011 From Challenges to Opportunities

28.03.2011 Rapport om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

15.03.2011 Rapport vedr. etablering af reference mellem den danske og europæiske kvalifikationsramme

07.03.2011 Revision af universitetsloven

21.02.2011 Lovforslag om reform af ægtefælle-sammenføringsreglerne

16.02.2011 Ændring af Udlændingeloven

24.01.2011 Ændring af universitetsloven

14.01.2011 Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademi-uddannelser og professions-bacheloruddannelser

11.01.2011 Ny adgangsbekendtgørelse til universiteterne

05.01.2011 Ændring af universitetsloven

15.12.2010 Ændring af universitetsloven

23.11.2010 Udkast til ny regnskabsbekendtgørelse

15.11.2010 Ændring af udlændingeloven

11.11.2010 Public consultation on next-generation EU programmes

18.10.2010 Grundnotat om Unge på vej

16.09.2010 Præcisering af vejledning om akkreditering og godkendelse af nye Erasmus Mundus-uddannelser

16.09.2010 Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

26.08.2010 Lovovervågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007 – EVA’s undersøgelsesrapport "Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv."

12.08.2010 Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne

11.08.2010 Udkast til international strategi for forskningsrådene

10.08.2010 Ændring af miljøbeskyttelsesloven og udkast til bekendtgørelse om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport

10.08.2010 Udkast til bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

04.08.2010 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

06.07.2010 Bekendtgørelser om uddannelser i journalistik og fotojournalistik

02.07.2010 Bekendtgørelse om gymnasial supplering

28.06.2010 Udkast til fem bekendtgørelser på vejledningsområdet

18.06.2010 To bekendtgørelser i forlængelse af L 119

18.06.2010 Bekendtgørelse om udlagt undervisning og Erasmus Mundus

17.06.2010 Bekendtgørelse om særlige kompetenceudvidende forløb

14.06.2010 Revision af SU-bekendtgørelsen

11.06.2010 Ændring af pædagogikumbekendtgørelsen

07.06.2010 Udkast til eksamensbekendtgørelsen

21.05.2010 Revideret bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør

10.05.2010 Ændring af ph.d.-bekendtgørelsen

15.04.2010 Udkast til strategi for dansk udviklingspolitik

07.04.2010 Ændring af udlændingeloven

29.03.2010 Bekendtgørelse om suppleringsuddannelserne til de pædagogiske kandidatuddannelser (cand. pæd.)

12.03.2010 Lovforslag om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv m.v.

08.03.2010 Ændring af børnefamilieydelselsesloven

03.03.2010 Højhastighedskomiteens rapport om Danmark som Højhastighedssamfund

26.02.2010 Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf og hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne

26.02.2010 Bekendtgørelse om studentereksamen

26.02.2010 Bekendtgørelse om højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)

26.02.2010 Bekendtgørelse om højere teknisk eksamen

26.02.2010 Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser

24.02.2010 Ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

19.02.2010 Ændring af lov om Statens Uddannelsesstøtte

16.02.2010 Lov om forskningsrådgivning m.v. og lov om Danmarks Grundforskningsfond

15.02.2010 Udkast til vejledninger om akkreditering og godkendelse af eksisterende og nye universitetsuddannelser

12.02.2010 Ny adgangsbekendtgørelse ved Undervisningsministeriets videregående uddannelser

12.02.2010 Ny adgangsbekendtgørelse ved bachelor- og kandidatuddannelserne ved universiteterne

22.01.2010 Bekendtgørelse om særlige kompetenceudvidende forløb

13.01.2010 Bekendtgørelse om støtteberettigelse m.v.

13.01.2010 Bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede personer til Danmarks Vækstråd

12.01.2010 Evalueringsrapport for 2009-evalueringen på universitetsområdet