Politiknotater

Danske Universiteter udarbejder løbende politiknotater, der berører universitetssektoren.

8. juli 2016
RUP's indledende indspil til regeringens sprogstrategi
RUP har på dette tidlige stadie i processen en række overvejelser, som de opfordrer Uddannelses- og Forskningsministeriet til, at de tager med sig i det forberedende arbejde med en national sprogstrategi.

1. juli 2016
Evaluating Horizon 2020 and designing FP9
Danske Universiteter har udarbejdet et positionspapir forud midtvejsevalueringen af EU's rammeprogram for Forskning og Innovation (Horizon 2020) og udvikling af næste rammeprogram (FP9). Læs anbefalingerne her.

1. juni 2016 
Effekter af universiteternes økonomiske aktiviteter - input/output analyse    
Foruden værdien af universiteternes kerneydelse har universiteternes økonomiske aktiviteter betydning i sig selv for dansk økonomi. En input/output-analyse, som er blevet til i samarbejde mellem Danske Universiteter og Danmarks Statistik, beregner værdien af universiteternes økonomiske aktiviteter. Læs mere i notatet om effekter af universiteternes økonomiske aktiviteter og den fulde analyse.

10. december 2015 
Fremtidens forskningsbaserede myndighedsbetjening    
Danske Universiteter fremlægger fire anbefalinger, som kan være med til at fremtidssikre myndighedernes faglige fundament. Læs de fire anbefalinger her.

17. november 2015 
På vej mod bedre governance af universitetssektoren  
Danske Universiteter skitserer i dette papir en række forslag, der kan være de første skridt i retning af en bedre governancemodel for universitetsområdet. Læs på vej mod bedre governance af universitetssektoren her.

2. oktober 2015 
Danske Universiteters kommentar til Omkostningsanalysen af de videregående uddannelser  
Uddannelses- og Forskningsministeriet har i dag offentliggjort Omkostningsanalysen af de videregående uddannelser. Læs Danske Universiteters kommentar til Omkostningsanalysen her.  
 
27. marts 2015
Virksomhedskandidat
Danske Universiteter foreslår en ny uddannelsesmodel, der knytter virksomheder tættere til kandidatuddannelserne i et styrket samarbejde mellem universiteter og virksomhederne i dansk erhvervsliv.
 
27. marts 2015 
Danske Universiteter om Finanslov 2016
Danske Universiteter mener, at bevillingerne til universiteterne på finansloven for 2016 med fordel kan tage afsæt i en række hensyn, som blandt andre en fastholdelse af den 3-årige bevillingshorisont og taxametersystemet sikrer forudsigelighed og gennemsigtighed.
 
 
24. februar 2015
Et mere fleksibelt optagelsessystem     
En optimering af optagelsessystemet kan give afgørende resultater med hensyn til at skabe et mere gennemskueligt og fleksibelt optagelsessystem. Danske Universiteter har udarbejdet et notat om universiteternes fælles holdninger til justering af det nuværende optagelsessystem. 
 
16. februar 2015
Danske Universiteters bemærkninger til Uddannelseszoom   
Uddannelses- og Forskningsministeriet er ved at etablere et nyt digitalt værktøj, Uddannelseszoom, som skal skabe større gennemsigtighed om de videregående uddannelser. Danske Universiteter har i den forbindelse sendt et brev med en række bemærkninger til værktøjet til ministeriet. Anden fase af Uddannelseszoom er blandt andet en national dimittendundersøgelse, om hvilken Danske Universiteter har fremsendt et andet brev til ministeriet.  
 
13. februar 2015
Notat om udenlandske SU-modtagere i Danmark
Ovenpå en række artikler i danske medier om antallet af udlændinge, som modtager SU i Danmark, har Danske Universiteter udarbejdet et notat, som viser, at størstedelen af stigning af udenlandske SU-modtagere bliver ligestillet efter danske regler.

11. februar 2015
Danske Universiteters holdninger til Kvalitetsudvalgets anbefalinger i den afsluttende rapport ' Nye Veje og Høje Mål'         
Danske Universiteters holdninger til Kvalitetsudvalgets ti primære anbefalinger i den tredje og sidste rapport, som blev offentliggjort den 29. januar 2015.
 
3. februar 2015
Ti forslag der kan styrke forskningssamarbejde og videnudveksling   
Danske Universiteter har samlet ti konkrete forslag, der kan styrke de danske aktiviteter indenfor forskningssamarbejde og videnudveksling. 
 
19. december 2014
Kommentarer til Kvalitetsudvalgets anbefalinger i rapporten 'Høje Mål'       
Danske Universiteters kommentarer til Kvalitetsudvalgets anbefalinger i delrapporten 'Høje Mål'.

3. december 2014
Møde mellem uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Danske Universiteters Præsidium den 3. december 2014  
Danske Universiteters Præsidium havde de 3. december 2014 et kort møde med uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Umiddelbart efter mødet modtog formænd og rektorer for de otte universiteter på mail en kort orientering, som kan ses her
 
2. december 2014
Rektorkollegiet bemærker en meget kort frist for universiteternes indmelding vedrørende dimensionering.
 
20. oktober 2014
Rektorkollegiets model for dimensionering
Rektorkollegiets model for dimensionering er senest beskrevet i et brev til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, der blev overrakt til ministeren den 20. oktober 2014.
For en første beskrivelse af modellen læs Rektorkollegiets handlingsplan og politikpapir
 
26. august 2014
Danske Universiteters refleksioner om medbestemmelse  
Brev af den 4. juni 2014 til Uddannelses- og Forskningsministeriet med Danske Universiteters refleksioner om medbestemmelse og medinddragelse som opfølgning på universitetslovændringen i 2011.
 
7. juli 2014
41.900 søger ind på universiteterne
Uddannelsesministeriet har offentliggjort opgørelsen over antallet af ansøgere til de videregående uddannelser. I år har 41.900 ansøgt om optagelse på en universitetsuddannelse.

24. juni 2014
Supplering til kandidat
Brev til Sofie Carsten Nielsen om supplering til universiteternes kandidatuddannelser.

23. juni 2014
Danske Universiteter om regeringens vækstpakke
Danske Universiteter har samlet sine synspunkter til en række af forslagene i regeringen og Venstres rammeaftale om en vækstpakke.

28. april 2014
Danske Universiteter om Kvalitetsudvalgets udspil
Læs Danske Universiteters holdninger til Kvalitetsudvalgets anbefalinger.

11. marts 2014
Færre studiepladser på uddannelser med særlig stor ledighed
Rektorerne på de danske universiteter har besluttet at styrke arbejdet med den årlige dimensionering af studieoptaget.
Læs Rektorkollegiets politikpapir her og handlingsplan her.

10. februar 2014
Danske Universiteter om Finanslov 2015 
Ministerier og partier er begyndt at forberede finanslov 2015. Danske Universiteter fremlægger her sektorens overordnede ønsker til finansieringen i 2015 og på længere sigt.

Januar 2014
Universitetsuddannelsernes kvalitet og relevans 
Læs Danske Universiteters indspil til rammerne om universitetsuddannelsernes kvalitet og relevans her.

4. december 2013
Fremdriftspakken
Danske Universiteter har den 4. december 2013 bedt Uddannelsesminister, Morten Østergaard, om udsættelse af fremdriftspakken til 1. september 2015. Læs brev til Morten Østergaard og høringssvar om fremdriftspakken.

28. oktober 2013
Modeller for kandidatuddannelser rettet mod den private sektor
Forslag til to nye typer af kandidatuddannelser, som universiteterne kan benytte sig af. Principperne for modellerne bakkes op af Akademikerne.

29. august 2013
Overblik over finanslovsforslaget 2014
Danske Universiteters overblik over finanslovsforslaget for 2014.

26. august 2013
Akademikernes arbejdsmarked
Danske Universiteter har offentliggjort et politiknotat om akademikernes arbejdsmarked.

8. februar 2013
Øget investering i forskning
Læs Danske Universiteter, AC og DI's fælles henvendelse til uddannelsesminister Morten Østergaard om de danske forskningsinvesteringer i et internationalt lys.

21. december 2012
Ophør af Proof-of-Concept ordningen
De danske universiteter og de to Proof-of-Concept (PoC) konsortier er bekymrede for konsekvenserne af, at den vigtige Proof-of-Concept ordning ikke videreføres i finansloven for 2013.

7. december 2012
Sammenhæng i uddannelsessystemet
Danske Universiteter ser gode muligheder for den enkelte studerende i at skabe øget sammenhæng i uddannelsessystemet.

12. september 2012
Kriterier for fremtidens akkreditering
Danske Universiteters udspil til kriterier for fremtidens akkreditering.

27. august 2012
Overblik over finanslovsforslaget for 2013
Danske Universiteters oversigt over nøglepunkter i finanslovsforslaget for 2013

24. august 2012
Styrkelse af international rekruttering
Danske Universiteters forslag til styrkelse af rammevilkårerne for universiteternes internationale rekruttering.

31. maj 2012
Danske Universiteters indspil til Finansloven 2013
Hvis Danmark skal blive et af de førende vidensamfund i verden skal forskningsmidlerne anvendes bedst muligt. Det kræver mod til at arbejde efter en langsigtet strategisk satsning.

14. marts 2012
Dimittenders overgang til arbejdsmarkedet
Danske Universiteters notat belyser dels baggrunden for debatten om arbejdsmarkedet for akademikere, dels nogle af de initiativer på universiteterne, der mere eller mindre direkte søger at fremme dimittendernes beskæftigelsesmuligheder.

7. oktober 2011
Tillykke til den nye minister 
Danske Universiteter ser frem til samarbejdet med den nye uddannelsesminister om de opgaver, som universiteterne og den øvrige sektor for videregående uddannelser står over for.

3. oktober 2011
Uddannelsesmuligheder for professionsbachelorer - input vedr. behov for professionsmaster 
Universiteterne udbyder i dag mere end 50 masteruddannelser, som enten er målrettet professionsbachelorer, eller som har et betydeligt optag af professionsbachelorer. Dertil kommer mere end 40 kandidatuddannelser med en tilsvarende målgruppe.  

Læs Danske Universiteters Input vedrørende analyse af behov for professionsmaster
Læs Universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer
Læs notatet Afdækning af universiteternes videreuddannelsestilbud
Læs Følgebrev til Danmarks Evalueringsinstitut
Læs Danmarks Evalueringsinstituts analyse af behovet for professionsmasteruddannelser

24. august 2011
Overblik over finanslovsforslaget for 2012
Regeringens forslag til finanslov 2012 medfører en række implikationer for universiteterne.

August 2011
Danske Universiteters indspil til Finansloven 2012  
Hvis Danmark skal have maksimalt udbytte af investeringerne i forskning og uddannelse, er det afgørende, at der skabes klare linjer og langsigtede budgetter.

Maj 2011
Sats på fremtiden
Viden er vejen til vækst. Læs fælles brev fra AC, DI og Danske Universiteter.

7. januar 2011
Kvalitetsprincipper for forskningsbaseret myndighedsbetjening
Med dette dokument ønsker Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening (FFM) under Danske Universiteter at beskrive sektorfælles kvalitetsprincipper for forskningsbaseret myndighedsbetjening. Principperne beskriver, hvordan kvalitet i myndighedsbetjeningen forstås, men det er op til de enkelte institutioner at fastsætte egne procedurer på baggrund heraf. 

3. december 2010
Er der flere besparelser på vej?
Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen afholder i disse uger møde med landets universiteter. Formålet for ministeren er at få universiteterne til at øge optaget på uddannelserne. Hensigten er sådan set meget forståelig: Danmark har brug for uddannet arbejdskraft. Derfor skal vi så vidt muligt sikre, at alle kvalificerede ansøgere får mulighed for at få en uddannelse med gode fremtidsudsigter.

2. november 2010
Principper for mere overordnede internationaliseringsregler
Det kræver færre og mere smidige uddannelsesregler, hvis de danske universiteter skal have gode muligheder for at deltage i internationale samarbejder.

13. oktober 2010
ACE Denmark’s fremtid
Det er fortsat den samme grundlæggende model og dermed de samme grundlæggende problemer, vi ligger inde med – nemlig en meget detaljeret akkrediteringsmodel, der er administrativt yderst bekostelig for alle parter, uden at udbyttet står mål dermed. Hvis vi i Danmark ønsker at reducere de administrative omkostninger i den offentlige sektor, så er akkrediteringsprocessen et godt sted at starte.

September 2010
EU position paper
30 bud på fremtiden for EU’s forsknings-, uddannelses- og innovationspolitik. Læs Danske Universiteters Position paper: The Future of European Research, Innovation and Higher Education

1. februar 2010
Professionsmasteruddannelser
Det er Danske Universiteters ambition og vision, at Danmark skal have et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem uden blindgyder for de unge. Læs posistionspapir vedr. professionsmasteruddannelser af 1. februar 2010

November 2007
Aftaleskitse mellem Copydan og Danske Universiteter
Rammebetingelser for kommende aftaler mellem Copydan Tekst og Node og Rektorkollegiet m.fl.

Udskriv