Udvalg vedrørende retningslinjer for forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening

Danske Universiteter har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsat et udvalg, der i løbet af 2020 skal vurdere principper og retningslinjer for forskningsbaseret rådgivning og forskningsbaseret myndighedsbetjening med særligt fokus på integritet, uvildighed og troværdighed.

Udvalget tæller medlemmer fra alle universiteter, såvel som en repræsentant fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 • Rektor Henrik Wegener, KU (formand)
 • Prodekan Erik Bisgaard Madsen, KU
 • Prodekan Kurt Nielsen, AU
 • Dekan Jens Ringsmose, SDU
 • Prorektor Peter Kjær, RUC
 • Prodekan Thorkild Ærø, AAU
 • Prorektor Rasmus Larsen, DTU
 • Professor Svend Erik Hougaard Jensen, CBS
 • Lektor Gitte Bang Stald, ITU
 • Direktør Hans Müller Pedersen, UFM/SFU

Udvalget sekretariatsbetjenes af Danske Universiteters sekretariat med bistand fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kommisorium for udvalget:

Baggrund: Forskningsintegritet og troværdighed er af afgørende betydning for de danske universiteter. I den seneste tid er der blevet stillet spørgsmålstegn ved, om universiteternes rådgivning til private virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder udføres med tilstrækkelig armslængde og således lever op til krav om integritet, uvildighed og troværdighed. Derfor nedsætter Danske Universiteter i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet dette udvalg, der skal se på principper og retningslinjer for forskningsbaseret rådgivning og forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Der bliver allerede gjort meget på de danske universiteter for at understøtte forskningens integritet, uvildighed og troværdighed – både i al almindelighed og når det kommer til samarbejdet med eksterne parter. Alle danske universiteter bakker om ”Den danske kodeks for integritet i forskning” fra 2014, og der er udarbejdet institutionelle retningslinjer på alle universiteter.

Udvalget formål Udvalgets hovedformål er at sikre tydelige retningslinjer for universiteternes forskningsbaseret rådgivning og forskningsbaserede myndighedsbetjening med henblik på at styrke tilliden til universiteternes forskning.

Til det formål skal udvalget gennemgå eksisterende regler og retningslinjer for forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening med henblik på at klarlægge om der er områder, som ikke bliver dækket i nuværende regler, om der er behov for en revidering eller skærpelse af eksisterende regler eller behov for at udarbejde et fælles papir, som sammenfatter centrale principper for integritet, armslængde og transparens.

Udvalget skal ligeledes drøfte institutionelle erfaringer med implementering og understøttelse af både nationale og institutionelle retningslinjer, herunder behov for at igangsætte yderligere tiltag, der kan styrke forskernes kendskab til og efterlevelse af eksisterende regler.

Udvalget skal således bl.a. at beskæftige sig med nedenstående opgaver:

 • Indsamling af eksisterende regler og retningslinjer både internationalt, nationalt og institutionelt for forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening, herunder særligt regler vedr. integritet, armslængde og transparens.
 • Vurdering af de eksisterende regler og rammer, herunder om der er brug for at gøre det eksisterende regelgrundlag tydeligere, eller om der med fordel kan udarbejdes et fælles princip-papir, som kondenserer eksisterende regler og normer.
 • Afgrænsning, gråzoner og tvivlsspørgsmål i skellet mellem forskningsbaseret rådgivning (rekvireret forskning) og forskningssamarbejde med eksterne parter.
 • Best Practise katalog over institutionelle initiativer til at styrke implementering og understøttelse af eksisterende regler og retningslinjer.
 • Udarbejdelse af forslag til fælles principper og/eller tiltag til initiativer, der kan støtte implementering af eksisterende regler og retningslinjer.

Medlemskreds: Udvalget ledes af en formand udpeget af Rektorkollegiet. Medlemskredsen tæller repræsentanter fra alle otte universiteter samt en repræsentant fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formandsuniversitetet kan foruden formanden stille med et ordinært medlem af udvalget.

Det forventes, at universiteternes medlemmer af udvalget er eller har været aktivt udøvende forskere, således at der er en god repræsentation af både forskere og VIPledelse i udvalget. Medlemmerne skal have et godt kendskab til forskningsbaseret rådgivning og/eller institutionelle tiltag til at styrke integritet, armslængde og transparens i eksternt samarbejde.

Det vil undervejs i arbejdet være relevant at inddrage Forsknings- og Innovationspolitisk udvalg og Forum for forskningsbaseret myndighedsbetjening samt sikre tilbageløb til det ministerielle arbejde vedrørende revision af retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Udvalget kan ligeledes invitere relevante fagpersoner eller eksperter til at deltage i udvalgte møder efter behov.

Danske Universiteters sekretariat står for betjening af udvalget med bistand fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tidsplan: Udvalget nedsættes efter Rektorkollegiets møde d. 17. december 2019. Danske Universiteters sekretariat indkalder herefter til medlemmer af udvalget med henblik på, at man i januar 2020 kan fastlægge en møderække frem til medio 2020, hvorefter udvalget skal præsentere resultatet af gruppens arbejde og anbefalinger til godkendelse på Rektorkollegiets møde d. 31. august 2020.

 

 

Bemærkning: Rektorkollegiet besluttede på sit møde d. 19. maj 2020 at udvide kommissoriet for udvalget til at omfavne alle former for eksternt samarbejde, herunder også forskningssamarbejde og rekvireret forskning. Samtidig blev tidsplanen for udvalgets arbejde justeret, så det først forventes at præsentere resultatet på Rektorkollegiet d. 8. december.

X