Udvalg og møder

For at løfte denne opgave skal Danske Universiteter være dialog- og løsningsorienteret, ikke mindst i for-hold til det politiske system. Danske Universiteter skal desuden være proaktiv og være med til at sætte og præge den politiske dagsorden. I den forbindelse spiller Danske Universiteters udvalg og arbejdsgrupper en afgørende rolle for organisationens mulighed for at sikre sektorfælles samarbejde og relevant og rettidig interessevaretagelse. Danske Universiteter kan kun opfylde sin mission, hvis man sikrer velfungerende og velunderstøttede udvalg og arbejdsgrupper med klare formål, mandater og handlekraft.