Pressemeddelelse 12. marts 2020

Regeringen har onsdag aften meddelt, at studerende og ansatte på landets uddannelsesinstitutioner skal sendes hjem for at bremse smittespredning med Coronavirus i foreløbig to uger fra på fredag.

Fra de danske universiteternes side, opfordrer vi først og fremmest til, at både studerende og ansatte følger myndighedernes opfordring i forhold til adfærd og bliver hjemme allerede fra i dag, så vi undgår at sprede smitte med Covid-19 yderligere.

”Vi forventer, at både studerende og ansatte på landets universiteter vil udvise både samfundssind og forståelse for de tiltag, de bliver mødt med i den kommende tid, siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters rektorkollegium.

Med aflysningen af undervisningen forbereder alle universiteterne sig samtidig på at finde alternativer til den aflyste undervisning, eksempelvis ved hjælp af fjernundervisning eller ved at understøtte selvstudium.

Studerende på universiteterne vil kunne indhente information fra deres universitet om, hvorledes de skal forholde sig i forhold til aflysning af den planlagte undervisning, eksaminer og lignende.

”Vi står i en helt ny situation på alle universiteterne, hvor vi skal omstille os meget hurtigt. Vi arbejder på højtryk for at tilpasse os og kunne tilbyde alternativer til vores studerende,” siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters rektorkollegium.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt, at SU-udbetalingerne til studerende fortsætter uændret, idet studerende forventes fortsat at opretholde studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Debatindlæg, 8. december 2020

Af Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters Rektorkollegium og Per Michael Johansen, næstformand for Danske Universiteters Rektorkollegium.

Hvert år i slutningen af sommeren, når søgetallene til de videregående uddannelser lander, få vi et fingerpeg om fremtidens kompetencer. Hvad vil de unge læse, og hvad vil de ikke? Det afgør mulighederne for fremtidens Danmark, og i sommer blinkede både de grønne og røde lamper.

Den ungdomsårgang, der søgte ind sidste år, bekræftede nemlig billedet af, at de unge i højere og højere grad træffer ’fornuftige’ valg, som afspejler beskæftigelsessituationen lige nu.

Således søgte flere unge mod STEM-uddannelserne inden for naturvidenskab, teknologi og matematik, mens humaniora oplevede et større fald – i fuld overensstemmelse med både den almene opfattelse af, hvor man kan få job efter studiet, og den politisk vedtagede ledighedsbaserede dimensionering af de videregående uddannelser, der betyder, at der er blevet færre studiepladser på de humanistiske uddannelser.

Publikation 21. februar 2020

Rapporten er et led i opfølgningen på anbefalingen fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser om et mere overskueligt uddannelseslandskab. Rapporten skaber et billede af de betydelige ændringer af universiteternes uddannelsesudbud, der har fundet sted i perioden 2006-2019 samt de politiske kontekster, som ligger til grund for udviklingen. Universiteternes udbud af uddannelser har i perioden 2006-2019 udviklet sig i tæt dialog med de politiske ønsker og behov, der har determineret den uddannelsespolitiske dagsorden. Efter en lang periode med mange tiltag, der har medført en udvidelse af den samlede uddannelsesportefølje, arbejdes der i dag med større tilpasninger af uddannelsesporteføljen på tværs af universiteterne.

I universiteternes arbejde med deres respektive uddannelsesporteføljer indgår såvel overvejelser over behov for nye uddannelser som behov for at lukke eksisterende uddannelser. Rapporten illustrerer hvor mange nye uddannelser, der er blevet oprettet, og hvor mange, der er blevet lukket.

Rapporten indeholder fem anbefalinger, som kan bidrage til at gøre uddannelsesudbuddet mere overskueligt.

Rapporten kan læses her

Publikation 9. januar 2020

Gode rammer og processer for rekruttering og udvikling i universiteternes forskerstab er et nøgleelement i universiteternes mulighed for at levere forskning og uddannelse i verdensklasse. Det er derfor universitetsledelsens fornemmeste ansvar at rekruttere de rette videnskabelige medarbejdere til at løfte universitetets opgaver inden for forskning, uddannelse og innovation.

I ønsket om at understøtte diversitet og kvalitet gennem bred, åben og international rekruttering har universiteterne udarbejdet seks overordnede principper for rekruttering af fastansatte adjunkter, lektorer, seniorforskere og professorer. De enkelte universiteter kan have mere konkrete retningslinjer eller institutionelle principper for rekruttering, som supplerer eller uddyber nedenstående punkter.

Overordnede principper: 

  1. Alle stillinger slås op både nationalt og internationalt, ligesom de formuleres bredt med henblik på at øge ansøgerfeltets kvalitet og diversitet i forhold til eksterne ansøgere
  2. Det skal derigennem tilstræbes, at der er internationale ansøgere og ansøgere af mere end ét køn.
  3. Stillinger genopslås, hvis det efter ansøgningsfristens udløb vurderes, at der ikke er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.
  4. Bedømmelsesudvalg skal så vidt muligt bestå af medlemmer af mere end ét køn.
  5. Der anvendes ansættelsesudvalg ved ansættelse til videnskabelige stillinger. Ved professoransættelser indgår dekan eller en person på tilsvarende niveau i ansættelsen.
  6. Der anvendes ikke kaldelser af interne kandidater.

Rektor kan i konkrete sager efter anmodning dispensere fra ovenstående principper.

X