Publikation 19. maj 2020

Universiteterne bidrager gennem information om deres uddannelser til, at flere unge vælger en universitetsuddannelse, der matcher deres behov, interesser og evner. Dermed bidrager universiteterne til at højne uddannelsesniveauet – og mindske frafaldet – i Danmark. Dette er udgangspunktet for disse principper. Universiteternes uddannelsesinformation vedrører bacheloruddannelser, kandidat- og masteruddannelser samt efter- og videreuddannelse. Information om universiteternes uddannelser skal være sober, retvisende og ajourført over for de potentielle studerende. Den skal endvidere være tilstræbt formuleret i et sprog, der er letforståeligt for modtagerne.

Universiteterne skal desuden tilse, at følgende principper overholdes:

  • Universiteternes bør altid henvise til de øvrige uddannelsesinstitutioner eller Studievalg, når det er relevant. Dette gælder fx ved forespørgsler om beslægtede bacheloruddannelser eller muligheder for at tage kandidat- eller master- uddannelser ved andre universiteter.
  • Universiteterne må ikke tage opmærksomheden fra hinandens digitale eller analoge uddannelsesinformation, herunder outdoor kampagner.
  • Universiteterne må ikke benytte negativ omtale af andre uddannelser eller uddannelsesinstitutioner.
  • Det enkelte universitet skal tilstræbe, at alle medarbejdere og studerende, der bedriver uddannelsesinformation på universitetets vegne, er bekendt med principperne.

Principperne er vedtaget i Danske Universiteters Rektorkollegium den 19. maj 2020

Principper for god information om universitetsuddannelser

Pressemeddelelse 12. marts 2020

Regeringen har onsdag aften meddelt, at studerende og ansatte på landets uddannelsesinstitutioner skal sendes hjem for at bremse smittespredning med Coronavirus i foreløbig to uger fra på fredag.

Fra de danske universiteternes side, opfordrer vi først og fremmest til, at både studerende og ansatte følger myndighedernes opfordring i forhold til adfærd og bliver hjemme allerede fra i dag, så vi undgår at sprede smitte med Covid-19 yderligere.

”Vi forventer, at både studerende og ansatte på landets universiteter vil udvise både samfundssind og forståelse for de tiltag, de bliver mødt med i den kommende tid, siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters rektorkollegium.

Med aflysningen af undervisningen forbereder alle universiteterne sig samtidig på at finde alternativer til den aflyste undervisning, eksempelvis ved hjælp af fjernundervisning eller ved at understøtte selvstudium.

Studerende på universiteterne vil kunne indhente information fra deres universitet om, hvorledes de skal forholde sig i forhold til aflysning af den planlagte undervisning, eksaminer og lignende.

”Vi står i en helt ny situation på alle universiteterne, hvor vi skal omstille os meget hurtigt. Vi arbejder på højtryk for at tilpasse os og kunne tilbyde alternativer til vores studerende,” siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters rektorkollegium.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt, at SU-udbetalingerne til studerende fortsætter uændret, idet studerende forventes fortsat at opretholde studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Debatindlæg, 8. december 2020

Af Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters Rektorkollegium og Per Michael Johansen, næstformand for Danske Universiteters Rektorkollegium.

Hvert år i slutningen af sommeren, når søgetallene til de videregående uddannelser lander, få vi et fingerpeg om fremtidens kompetencer. Hvad vil de unge læse, og hvad vil de ikke? Det afgør mulighederne for fremtidens Danmark, og i sommer blinkede både de grønne og røde lamper.

Den ungdomsårgang, der søgte ind sidste år, bekræftede nemlig billedet af, at de unge i højere og højere grad træffer ’fornuftige’ valg, som afspejler beskæftigelsessituationen lige nu.

Således søgte flere unge mod STEM-uddannelserne inden for naturvidenskab, teknologi og matematik, mens humaniora oplevede et større fald – i fuld overensstemmelse med både den almene opfattelse af, hvor man kan få job efter studiet, og den politisk vedtagede ledighedsbaserede dimensionering af de videregående uddannelser, der betyder, at der er blevet færre studiepladser på de humanistiske uddannelser.

Publikation 21. februar 2020

Rapporten er et led i opfølgningen på anbefalingen fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser om et mere overskueligt uddannelseslandskab. Rapporten skaber et billede af de betydelige ændringer af universiteternes uddannelsesudbud, der har fundet sted i perioden 2006-2019 samt de politiske kontekster, som ligger til grund for udviklingen. Universiteternes udbud af uddannelser har i perioden 2006-2019 udviklet sig i tæt dialog med de politiske ønsker og behov, der har determineret den uddannelsespolitiske dagsorden. Efter en lang periode med mange tiltag, der har medført en udvidelse af den samlede uddannelsesportefølje, arbejdes der i dag med større tilpasninger af uddannelsesporteføljen på tværs af universiteterne.

I universiteternes arbejde med deres respektive uddannelsesporteføljer indgår såvel overvejelser over behov for nye uddannelser som behov for at lukke eksisterende uddannelser. Rapporten illustrerer hvor mange nye uddannelser, der er blevet oprettet, og hvor mange, der er blevet lukket.

Rapporten indeholder fem anbefalinger, som kan bidrage til at gøre uddannelsesudbuddet mere overskueligt.

Rapporten kan læses her

X