Digitalisering skal på skemaet i hele uddannelsessystemet

 In Uncategorized @da

Debatindlæg bragt af Altinget 28. september 2021

af Anders Bjarklev, Stefan Hermann og Birgitte Vedersø, hhv. formand for rektorkollegiet Danske Universiteter,  formand for Danske Professionshøjskoler, og formand for Danske Gymnasier 

 

Vores samfund gennemgår en enorm digital forandring i disse år, og udviklingen tager kun til i styrke.

Forandringen har stor og får tiltagende betydning for både vores arbejdsliv, vores privatliv og vores demokratiske liv.

Det at mestre en digital verden – for eksempel at forstå muligheder og risici ved at benytte data, algoritmer og kunstig intelligens – forventer vi vil blive en grundlæggende del af den almene dannelse.

Langt fra alle skal have en dyb, digital faglighed, men alle skal have digitale kompetencer og viden om digital teknologi. Her har vi et ansvar og en opgave som uddannelsessektor.

Fra grundskole til videregående uddannelse
Den digitale uddannelse skal finde sted i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og helt frem til afgangseksamenen på videregående uddannelser.

Igennem hele uddannelsessystemet skal elever og studerende tilegne sig viden om og kompetencer inden for det digitale. Og vi skal på hvert niveau bygge oven på det, eleven og den studerende tidligere har lært. Der skal være en tydelig sammenhæng og progression.

Vi er allerede i gang.

Folkeskolen har teknologiforståelse som forsøgsfag. Gymnasieeleverne kan mange steder vælge informatikfag, og på universiteterne og professionshøjskolerne indgår det digitale også helt eller delvist i mange uddannelser.

Men vi kan og skal gøre mere. Både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne bør vi arbejde mod at få et obligatorisk fag om teknologiforståelse, og derudover bør det digitale integreres i alle øvrige grundskolefag og fag i gymnasiet.

Videregående uddannelsesinstitutioner skal sørge for at uddanne dem, der kan varetage den digitale undervisning – en ny opgave, som kræver, at finansieringen følger med.

Og uddannelsesinstitutionerne skal sørge for at kunne tilbyde efter- og videreuddannelse til undervisere med behov.

De skal også være parat til at tage imod de unge på et niveau, der matcher den digitale viden, som de har opnået gennem deres skoleforløb.

Samler aktører på tværs af uddannelsessektoren
Regeringen har nedsat et digitalt partnerskab, der skal understøtte, at Danmark udnytter de teknologiske muligheder, så vi sikrer vækst og et omstillingsparat og robust erhvervsliv, en effektiv, offentlig sektor med service af høj kvalitet, de næste spring i den grønne omstilling, et fortsat fair og lige samfund og et demokratisk liv, hvor borgere og beslutningstagere har et kyndigt, aktivt og kritisk forhold til teknologi og digitalisering.

Uddannelsessektoren spiller en afgørende rolle, hvis det skal lykkes. For bag teknologien er mennesker. Både dem, der udvikler teknologien og dem, der anvender den.

Alle bør de forstå og kunne navigere i den digitale teknologis muligheder og faldgruber.

Vi arbejder allerede sammen i projektet ’Teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem’ med et fælles mål om at samle aktører på tværs af uddannelsessektoren for at skabe en langsigtet og solid opbygning af viden og underviserressourcer omkring et digitalt dannelsesfag i det danske uddannelsessystem.

Vores forslag er, at vi sammen med politikerne hurtigst muligt får lagt en plan for, hvordan vi kan sikre den sammenhængende, digitale uddannelse gennem hele vores uddannelsessystem.

Det indebærer blandt andet etableringen af et nationalt forsknings- og videnscenter om teknologiforståelse, at vi udvikler undervisningstilbud på professionshøjskoler og universiteter, som klæder nye lærere og undervisere på til at integrere teknologiforståelse i undervisningen, og at vi efteruddanner og kompetenceudvikler nuværende lærere og undervisere til at kunne inddrage teknologiforståelse i undervisningen.

Vi er godt på vej, men der er stadig et stort arbejde foran os, som kræver politisk opmærksomhed og velvilje.

X