De danske universiteter lancerer fælles ambitioner til fremtiden

 In Fælles retningslinjer, Pressemeddelelser

Der bliver skruet op for samarbejdet imellem universiteterne i de kommende år. De otte danske universiteter lancerer i dag en række fælles mål for fremtiden i publikationen: Fælles ambitioner for de danske universiteters rolle i samfundet.

Det er første gang nogensinde, at universiteterne sammen sætter en langsigtet retning for deres virke samlet. En retning der handler om at gå forrest i løse fremtidens store udfordringer.

Vi ønsker at styrke vores interne samarbejde og skærpe vores bidrag til samfundet. Universiteterne spiller en stor og vigtig rolle i samfundet i dag, men vi kan blive endnu skarpere ved at samarbejde mere,” siger formand for Danske Universiteters rektorkollegium”, Anders Bjarklev og rektor på DTU.

Konkret handler det om 14 initiativer, som sætter en retning for den rolle, universiteterne skal spille i samfundet i de kommende år.

Helt naturligt handler en række af ambitionerne om universiteternes uddannelser. Her sætter de otte danske universiteter sig blandt andet for i højere grad, at ville uddanne til samfundets behov, samt at fokusere på at give studerende fremtidens kompetencer, såsom teknologiforståelse og kritisk tænkning.

Universiteterne sætter sig også en fælles ambition, om at blive bedre til at skabe grundlaget for nye løsninger til samfundet gennem forskning. Det handler både om at skabe grundlaget for nationale forskningsindsatser, men også om at sikre konkurrencekraft og økonomisk bæredygtighed gennem øget samarbejde om forskning og innovation med landets virksomheder.

Derudover er der ambitioner, som handler om den rolle universiteterne spiller som bindeleddet, der bringer ny viden fra verden til Danmark og den rolle universiteterne har i at sikre sammenhængskraften i Danmark og eksistensen af et oplyst samfund.

Du kan læse hele publikationen Fælles ambitioner for de danske universiteters rolle i samfundet her.

De fælles ambitioner er blevet udformet igennem møder mellem de danske universiteter i det seneste år og har været forankret i Rektorkollegiet.

Citater fra universitetsrektorerne:

 ”Jeg er glad for, at vi sammen kan sætte en retning for de danske universiteters rolle i samfundet for fremtiden, og vi at blandt andet sætter fokus på mere samarbejde med virksomhederne,” siger næstformand i Danske Universiteter, Per Michael Johansen, rektor AAU.

De danske universiteter er endnu stærkere, når vi arbejder sammen. Vi skal huske at danske universiteter bliver bedre af at samarbejde om viden med resten af verden. Det er vigtigt, at vi nu også står sammen om at udbygge den internationale dimension i fremtiden, siger Henrik Wegner, rektor KU,

”Det er af stor værdi for os alle, både universiteter og samfundet, at vi nu lægger en linje for mere samarbejde. Vi har forskellige styrker, og tilsammen har vi flere muligheder. Ikke mindst når det handler om at samarbejde om at skabe viden til løsninger til de store udfordringer for samfundet, er der noget at hente, siger Brian Bech, rektor AU

Det er vigtigt, at vi samarbejder mere, ikke mindst om eksempelvis at uddanne til samfundets behov. Jeg tror, at de danske universiteter kan skabe endnu mere til gavn for fremtiden for alle danskere med disse fælles ambitioner, siger Henrik Dam, rektor SDU

”Universiteterne spiller sammen en nøglerolle for fremtidens Danmark. Det handler også om at få flere talenter i spil og fremme diversitet og mangfoldighed blandt forskere og studerende. Det bliver vi alle sammen bedre af,” siger Nikolaj Malchow-Møller, rektor CBS

”Samlet står vi stærkere. Universiteterne har hver deres forcer, som vi nu i et systematisk samarbejde skal udnytte på den mest ambitiøse måde. Og så skal vi hele tiden forbinde os til omverdenen, og vi skal dele vores forskning til gavn for samfundet og andre uddannelser,” siger Hanne Leth Andersen, rektor RUC,

”Et større samarbejde mellem universiteterne styrker os alle. Jeg er særlig glad for, at vi nu vil samarbejde mere om at styrke fremtidens kompetencer hos vores studerende – såsom teknologiforståelse og kritisk tænkning,” siger Martin Zachariasen, rektor ITU.

Oversigt over delambitioner

Morgendagens uddannelser

Uddanne til samfundets behov Universiteterne vil koordinere udbuddet af uddannelser, så det imødekommer behovet på fremtidens arbejdsmarked.

Styrke adgangen til livslang læring Universiteterne vil samarbejde om at udvikle efter-  og videreuddannelsesmuligheder og øge fleksibiliteten og sammenhængen i uddannelsessystemet.

 Fremme fremragende undervisning Universiteterne vil sammen styrke den forskningsbaserede undervisning gennem et fælles stærkt fokus på og anerkendelse af fremragende undervisning.

Give studerende fremtidens kompetencer Universiteterne vil bidrage til udbredelse af dannelse, kritisk tænkning og samarbejde samt styrke teknologiforståelse og digitale kompetencer.

Nye løsninger til samfundet

Styrke grundlaget for nationale forskningsindsatser Universiteterne vil i fællesskab identificere centrale forskningsbehov, styrke grundlaget for koordinerede forskningsindsatser og sammen fremme løsninger på lokale og globale samfundsudfordringer.

Fremme samarbejdet med virksomheder i hele landet Universiteterne vil styrke rammerne for samarbejde med både store og små virksomheder med henblik på at fremme forskning og innovation i hele landet.

Styrke offentlig innovation og politiske beslutningsprocesser Universiteterne vil øge samarbejdet med offentlige organisationer og myndigheder, så den nyeste forskning kan komme den offentlige sektor og de politiske beslutningsprocesser til gavn.

Udbrede ny forskning til gavn for alle uddannelser Universiteterne vil i fællesskab samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner om at øge samspillet mellem forskning og praksis og bidrage til, at ny viden bliver udbredt til alle uddannelser.

Bro til verden

Styrke internationalt forskningssamarbejdeUniversiteterne vil arbejde sammen om at styrke dansk deltagelse i europæiske forskningsprogrammer og internationalt samarbejde og fremme udviklingen af fælles løsninger på tværs af landegrænser.

 Fremme forståelsen af verden Universiteterne vil ruste studerende og forskere til at begå sig på et globaliseret arbejdsmarked og fremme sproglige og kulturelle kompetencer.

 Positionere Danmark som foregangsland for nye løsninger  Universiteterne vil lave en fælles indsats for at fremme danske styrkepositioner og arbejde for, at Danmark bliver internationalt anerkendt for udvikling og implementering af nye løsninger.

Et oplyst samfund

Få alle talenter i spil Universiteterne vil lave en fælles indsats for at fremme diversitet og mangfoldighed blandt forskere og studerende uanset baggrund for at få alle talenter i spil.

Styrke adgangen til universiteternes forskning Universiteterne vil styrke formidling, adgang og kendskab til universiteternes forskning, så det kommer hele samfundet til gavn.

Værne om forskningens uvildighed Universiteterne vil værne om samfundets tillid til forskningens uvildighed og fremme uafhængighed og åbenhed i universiteternes forskningsaktiviteter.

 

Pressekontakt:

Jesper Langergaard, direktør, Danske Universiteter tlf. 93 50 72 91

Toke Kristiansen, kommunikationschef, Danske Universiteter tlf. 26 39 69 04