Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation

 In Analyser og notater, Fælles retningslinjer

Universiteter og forskere producerer viden som får værdi, når den deles med politikere, borgere, erhvervsliv og samfundet som helhed. Universitetsloven fremhæver, at universiteterne er centrale viden- og kulturbærende institutioner, der skal udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Det er i forskernes, universitetets og samfundets interesse, at forskningsresultater og indsigter i forskningens metode og begrænsninger stilles til rådighed for den offentlige debat, for politiske beslutningsprocesser, for erhvervslivet, og for samfundet som helhed.

At forskning kommunikeres ansvarligt, korrekt og transparent er en betingelse for den høje tillid, forskning og forskeres viden generelt nyder i det omgivende samfund. Derfor er god forskningskommunikation en essentiel del af universiteternes og den enkelte forskers arbejde.

Universiteterne ønsker at understøtte og fastholde den tradition for god forskningskommunikation, der har gjort os fortjent til denne tillid. Derfor har universiteterne udarbejdet syv principper for god forskningskommunikation, som den udføres på de danske universiteter.

Principperne bygger på The Danish Code of Conduct for Research Integrity, som er tiltrådt af alle danske universiteter. Det hedder her, at forskning er underlagt krav om ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed, og det slås endvidere fast, at forskningsinstitutionerne har pligt til at opretholde et miljø, der understøtter ”ærlighed, transparens og nøjagtighed når forskningsresultater udbredes, eksempelvis via politikker og træning i relation til offentliggørelse og kommunikation.”

Forskningskommunikation er forskeres og forskningsinstitutioners kommunikation til offentligheden om forskning og relaterede forhold. Det kan ske ved, at forskere eller kommunikationsmedarbejdere henvender sig til offentligheden via pressemeddelelser, debatindlæg, aktivitet på sociale medier, publicering af undersøgelser, bøger, eller ved at forskere udtaler sig til medier på baggrund af deres forskning og ekspertise. Indholdet kan være nye forskningsresultater, metoder eller gennembrud, men også forskeres perspektiveringer af aktuelle spørgsmål med baggrund i deres viden og forskning. Forskningsformidling kan også dreje sig om forskere eller institutioner, eller f.eks. vedrøre forskningens og forskerens rolle i samfundet.

De syv principper for god forskningskommunikation skal ses som pejlemærker for arbejdet med god forskningskommunikation på universiteterne, både for forskere og kommunikationsmedarbejdere. De syv principper skal forstås og anvendes i overensstemmelse med de forskellige forskningstraditioners særkender, metoder og historie, og de skal tilpasses de mange forskellige formater, forskningskommunikation kan have.

7 principper for god forskningskommunikation

(1) Korrekthed. Når forskning kommunikeres, skal indholdet være korrekt og give målgruppen en retvisende forståelse af de relevante faktuelle forhold både i resultaterne og forskningen bag.

(2) Relevans. Forskningskommunikation bør inddrage alle forhold, der må antages at være relevante for modtagerens forståelse af forskningens resultater. Relevant information om fx resultaternes betydning, proportioner og generelle kontekst er med til at tegne det fulde billede af forskningen, og hvilken betydning den har, og bør inkluderes i størst mulig udstrækning. Der bør så vidt muligt henvises til bagvedliggende forskningspublikationer, samt, hvor det er relevant, til anden forskning.

(3) Usikkerhed. Forskningskommunikation bør tydeliggøre, hvilke metoder og antagelser forskningsresultater og vurderinger er baseret på og de usikkerheder, der knytter sig hertil. Videnskabelige resultater er altid behæftet med varierende grader af usikkerhed, som er knyttet til de anvendte metoder, forskningsdesign, data eller teoretiske baggrundsantagelser m.m. Det bør gøres klart, hvad disse usikkerheder indebærer for et forskningsresultat eller andet, der kommunikeres.

(4) Videnskabelig status. Forskningskommunikation bør forklare den pågældende forsknings status i det relevante videnskabelige miljø. Har resultaterne bred opbakning i det videnskabelige miljø, eller afviger de fra den generelle konsensus på området? Er der tale om foreløbige resultater, eller er de publicerede i videnskabelige kanaler, og hvilken status har disse kanaler?

(5) Ophav. Forskningskommunikation bør gøre det klart, hvem der er ophav til den viden, der kommunikeres. Ofte kommunikerer forskere viden, som stammer fra andre dele af forskningsfællesskabet – det vil sige viden, de ikke selv har produceret. Det er en vigtig del af forskningskommunikation at videregive denne viden til samfundet, men ophav bør fremgå af kommunikationen, som den også gør det i forskningen.

(6) Perspektiv. Forskere har både ret og pligt til at engagere sig i samfundsdebatten med perspektiver af etisk, politisk eller videnskabelig art. Der bør det være tydeligt, om et perspektiv falder inden for forskerens eget ekspertiseområde, er baseret på forskerens generelle viden om et bredere felt, eller om den f.eks. er baseret på en viden eller holdning forskeren har, men som er ikke er relateret til vedkommendes forskningsområde.

(7) Interessekonflikter. Forskningskommunikation bør beskrive alle forhold, der kan skabe interessekonflikter omkring forskningen eller den enkelte forsker. Det kan være, men er ikke begrænset til, forhold omkring finansieringen af forskningen, patentansøgninger, royalty, virksomhedssamarbejder, inhabilitet m.m.

Bemærkninger til principperne

Udfordringer og begrænsninger for principperne Forskningskommunikation sker ofte i korte avisartikler, skarpt klippede interviews, hurtige indslag i radio og tv, på sociale medier, på blogs og hjemmesider og i et mediebillede, hvor tempoet er højt. Hertil kommer, at forskningskommunikation er rettet mod ikke-specialister, hvilket betyder, at præcise tekniske udtryk og fagterminologi dårligt kan anvendes. Endvidere har afsenderen, forstået som både forskeren, kommunikationsmedarbejderen og universitetet, kun sjældent mulighed for at styre, hvorledes budskaber og resultater viderebringes af andre aktører.

Disse udfordringer peger på vanskeligheden af som forsker og universitet at sikre god forskningskommunikation hele vejen fra forsker til borgere eller beslutningstagere. Men de understreger samtidig væsentligheden af, at universiteter og forskere gør deres til, at de syv principper holdes i hævd, når forskning kommunikeres. Principperne er både pejlemærker for universiteternes eget arbejde, og udgangspunkt for dialog med presse, politikere og offentlighed, når forskningen skal bringes ud i verden.

Ytrings- og forskningsfrihed
De syv principper for forskningskommunikation er ikke en begrænsning i forskeres forskningsfrihed eller ytringsfrihed. Forskere har udstrakt grad af forskningsfrihed (ret til selv at beslutte, hvilke spørgsmål de vil søge at besvare, og hvilke videnskabelige metoder de vil bruge til at besvare dem) og ytringsfrihed (ret til at publicere eller ytre sig). Men forskningsfrihed og ytringsfrihed er ikke frihed fra et generelt krav om at søge at leve op til principperne for god forskningskommunikation. Principperne begrænser ikke forskeres kommunikation, men understøtter kvaliteten.

Principperne i praksis
Forskningsinstitutioner bør understøtte god forskningskommunikation ved ledelsesopbakning, ved at anderkende forskningskommunikation som en del af forskernes arbejde, og ved at tilbyde træning og vejledning i god forskningskommunikation. Hvor det er relevant bør universiteterne på grundlag af de syv principper udarbejde mere detaljerede retningsliner og hjælperedskaber tilpasset forskellige formater og behov, der kan bruges i det konkrete, daglige arbejde med forskningskommunikation på universiteterne.

English version

Universities Denmark’s principles of good research communication

Universities and researchers produce knowledge which obtains value when it is shared with politicians, citizens, the business sector and society as a whole. The Danish University Act emphasises that the universities are central knowledge-based bodies and cultural repositories which must exchange knowledge and competences with society and encourage their employees to take part in the public debate. It is in the interests of researchers, the university and society that research findings and insights into research methods and limitations are made available for the public debate, for political decision-making processes, for the business sector and for society as a whole.

Research being communicated in a responsible, correct and transparent manner is a condition for the high level of trust which research and researchers’ knowledge generally enjoy in society. Good research communication is therefore a key aspect of the universities’ and the individual researcher’s work.

The universities wish to underpin and maintain the tradition of good research communication which has earned us this trust. Therefore, the universities have drawn up seven principles of good research communication as it is practised at Danish universities.

The principles are based on the Danish Code of Conduct for Research Integrity, which has been endorsed by all Danish universities. The Code of Conduct stipulates that research is subject to requirements for honesty, transparency and accountability, and it is also established that research institutions have a duty to maintain an environment that supports “honesty, transparency and accuracy when disseminating research findings, e.g. through policies and training relating to publication and communication”.

Research communication is researchers’ and research institutions’ communication to the public regarding research and related matters. This can take place by researchers or communications officers targeting the general public via press releases, debate input, activities on social media, publication of studies, books or by researchers making statements to the media based on their research and expertise.

The content may be new research findings, methods or breakthroughs, but also researchers’ perspectives on current issues based on their knowledge and research. Research communication may also concern researchers or institutions or may, for example, relate to the role that research and the researcher play in society.

The seven principles of good research communication should be seen as guidelines for the work on good research communication at the universities, both for researchers and communications officers. The seven principles should be understood and applied in accordance with the distinguishing features, methods and history of the various research traditions, and they must be adapted to the many different formats that research communication may have.

Seven principles of good research communication

(1) Accuracy. When research is communicated, the content must be accurate and give the target group a correct understanding of the relevant factual conditions in both the findings and the underlying research.

(2) Relevance. Research communication should include all factors likely to be relevant to the recipient’s understanding of the research findings. Relevant information about, for example, the significance, proportions and general context of the findings contributes to providing the full picture of the research and its implications and should be included to the greatest possible extent. As far as possible, reference should be made to underlying research publications and, where appropriate, to other research.

(3) Uncertainty. Research communication should clarify on which methods and assumptions research findings and assessments are based and any associated uncertainties. Scientific findings are always associated with varying degrees of uncertainty related to the methods, research design, data or theoretical suppositions etc. applied. The implications of these uncertainties for research findings or other information communicated should be made clear.

(4) Scientific status. Research communication should explain the status of the research in question in the relevant scientific community. Is there broad backing for the findings in the scientific community, or do the findings deviate from the general consensus in the area? Are the findings preliminary, or have they been published through scientific publication channels, and what is the status of these channels?

(5) Originator. Research communication should make it clear who the originator of the knowledge communicated is. Researchers often communicate knowledge originating from other parts of the research community – i.e. knowledge they have not produced themselves. Passing on this knowledge to society plays an important role in research communication, but the originator should appear from the communication in the same way as in the research.

(6) Perspective. Researchers have both the right and a duty to engage in the public debate with perspectives of an ethical, political or scientific nature. It should be clear whether a perspective falls within the researcher’s own area of expertise, whether it is based on the researcher’s general knowledge of a wider field or whether, for example, it is based on knowledge or an opinion which the researcher has, but which is not related to the researcher’s own field of research.

(7) Conflicts of interest. Research communication should describe all matters which may create conflicts of interest in relation to the research or the individual researcher. These may be, but are not limited to, matters concerning the funding of the research, patent applications, royalty, business partnerships, ineligibility, etc.

Comments on the principles

Challenges and limitations for the principles
Research communication often takes place in short newspaper articles, brief interviews, soundbite interviews on radio and television, on social media, on blogs and websites and in a media world where the pace is high. Moreover, research communication is aimed at non-specialists, which makes it difficult to use precise technical terms and terminology. Furthermore, it is seldom possible for the sender, meaning the researcher, the communications officer and the university, to control how messages and findings are communicated by other players.

These challenges show that it is difficult for the researcher and the university to ensure good research communication all the way from the researcher to citizens or decision-makers. But they also underline the importance of universities and researchers doing their best to uphold the seven principles when communicating research. The principles function as both guidelines for the universities’ own work and as the basis for a dialogue with the media, politicians and the public when research is to be communicated to the world.

Freedom of speech and freedom of research
The seven principles of research communication do not place a limitation on researchers’ freedom of research or freedom of speech. Researchers have a high degree of freedom of research (the right to decide which questions they want to try to answer and which scientific methods they want to use to answer the questions) and freedom of speech (the right to publish or express their opinion). But freedom of research and freedom of speech do not imply freedom from a general obligation to seek to live up to the principles of good research communication. The principles do not limit researchers’ communication, but support the quality.

The principles in practice
Research institutions should support good research communication through management support, by acknowledging that research communication is part of researchers’ work and by offering training and instruction in good research communication. Building on the seven principles, the universities should, where relevant, prepare more detailed guidelines and tools adapted to different formats and needs which can be used in the specific, daily research communication work at the universities.