Principper for rekruttering af fastansatte videnskabelige medarbejdere på de danske universiteter

 In Fælles retningslinjer

Præambel: 

Gode rammer og processer for rekruttering og udvikling i universiteternes forskerstab er et nøgleelement i universiteternes mulighed for at levere forskning og uddannelse i verdensklasse. Det er derfor universitetsledelsens fornemmeste ansvar at rekruttere de rette videnskabelige medarbejdere til at løfte universitetets opgaver inden for forskning, uddannelse og innovation.

I ønsket om at understøtte diversitet og kvalitet gennem bred, åben og international rekruttering har universiteterne udarbejdet seks overordnede principper for rekruttering af fastansatte adjunkter, lektorer, seniorforskere og professorer. De enkelte universiteter kan have mere konkrete retningslinjer eller institutionelle principper for rekruttering, som supplerer eller uddyber nedenstående punkter.

 Overordnede principper: 

  1. Alle stillinger slås op både nationalt og internationalt, ligesom de formuleres bredt med henblik på at øge ansøgerfeltets kvalitet og diversitet i forhold til eksterne ansøgere
  2. Det skal derigennem tilstræbes, at der er internationale ansøgere og ansøgere af mere end ét køn.
  3. Stillinger genopslås, hvis det efter ansøgningsfristens udløb vurderes, at der ikke er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.
  4. Bedømmelsesudvalg skal så vidt muligt bestå af medlemmer af mere end ét køn.
  5. Der anvendes ansættelsesudvalg ved ansættelse til videnskabelige stillinger. Ved professoransættelser indgår dekan eller en person på tilsvarende niveau i ansættelsen.
  6. Der anvendes ikke kaldelser af interne kandidater.

Rektor kan i konkrete sager efter anmodning dispensere fra ovenstående principper.

Principper-for-rekruttering