Danske Universiteters Hvidbog

 In Publikationer og Notater

Der er i Danmark en lang tradition for, at myndighedsudøvelse og politik søges underbygget med forskning og faglig viden. Denne strategiske forskning lå tidligere hovedsageligt i sektorforskningen. I forbindelse med regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 blev store dele af sektorforskningen integreret i universiteterne. Målsætningen var dels at nyttiggøre den strategiske sektorforskning i de videregående uddannelser, dels at sikre en fortsat kvalificeret myndighedsbetjening gennem forankring i universitetsforskningen og derigennem understøtte Danmarks konkurrence kraft i en globaliseret verden.

Læs mere hvidbog.