Tal om danske universiteter 2019

 In Publikationer og Notater

Hvert år samler Danske Universiteter centrale data om vores arbejde med uddannelse, forskning og økonomi i Tal om danske universiteter. Det har vi også gjort i år og publikationen Tal om danske universiteter 2019 kan tilgås her

Formålet med udgivelsen er at skabe åbenhed om danske universiteters vilkår, aktiviteter og resultater. Publikationen er tiltænkt alle, der interesserer sig for universitetssektoren. Hvert kapitel indledes med en række hovedpunkter, men publikationen kan også bruges som opslagsværk, hvor enkelte figurer kan stå alene, uafhængigt af hinanden og af kapitlet.

Tal om danske universiteter 2019 viser blandt andet, at universiteterne både optager og uddanner færre humanistiske studerende. Samtidig finder hovedparten af universiteternes dimittender beskæftigelse i den private sektor. Publikationen viser også, at frafaldet fra uddannelserne er mindsket.

På forskningsområdet ser vi, at universiteternes forskningsindtægter fra private kilder er mere end fordoblet over en tiårig periode, men at det offentlige forskningsbudgets andel af BNP er faldet siden 2015. Samtidig klarer dansk forskning sig virkelig godt i international sammenhæng, både i forhold til forskningspublikationer og citationer.

I forhold til udenlandske studerende har vi set, at antallet af engelsksprogede kandidatdimittender nu har stabiliseret sig efter en periode med vækst. Samtidig er der en tydelig tendens til, at flere udenlandske studerende kommer til de danske universiteter på trods af, at de selv skal betale for deres uddannelse. Hvad angår de økonomiske rammer, så er der siden 2014  blevet 3.500 kr. mindre pr. studerende.

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan rettes til Danske Universiteters sekretariat.

God læselyst

Læs publikationen: Tal om danske universiteter 2019